You are here:Malta-Information/Restaurants/Sliema/Moroboshi Sushi & Teppanyaki

Moroboshi Sushi & Teppanyaki